www.toplo-bs.com

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало За нас

История на дружеството

Печат

Предприятието е пуснато в експлоатация през 1982 г. Датите на въвеждане в експлоатация на основни и спомагателни съоръжения, както и на по-значителни събития в централата са представени във възходящ ред по години.

1982 г.

 • 31.12.1982 г. - въвеждане в експлоатация на водогрейни котли ВК 50 № 1, ВК 50 № 2 на основно гориво – котелно гориво.
 • 31.12.1982 г. - въвеждане в експлоатация на парен котел КМ 12 № 1 на основно гориво – котелно гориво.

1983 г.

 • 01.01.1983 г. - въвеждане в експлоатация на парен котел КМ 12 № 2 на основно гориво – котелно гориво.

1989 г.

 • 01.02.1989 г. – въвеждане в експлоатация на водогреен котел ВК 100 № 3 на основно гориво – котелно гориво.

1990 г.

 • Въвеждане в експлоатация на Инсталация за отстраняване на корозионни продукти и последващо омекотяване на мрежова вода на топлофикационната система .

1992 г.

 • Извършен е основен ремонт на водогреен котел ВК 100 № 3, като е подменен с изцяло мембранно изпълнение на пещна камера и конвективни пакети.

1993 г.

 • 14.10.1993 г. – въвеждане в експлоатация на Втора градска магистрала Ф 900 mm.
 • Извършен е основен ремонт на водогреен котел ВК 50 № 1, като е подменен с изцяло мембранно изпълнение на пещна камера и конвективни пакети.
 • Изграждане и въвеждане в експлоатация на 7 km газопровод за природен газ от ГРС – НХК до ГРП в топлоизточника.

1994 г.

 • 01.04.1994 г. – газифициране на ВК 50 № 1 - преминаване на основно гориво природен газ, резервно гориво – котелно гориво.
 • 01.06.1994 г. - газифициране на ВК 100 № 3 - преминаване на основно гориво природен газ, резервно гориво – котелно гориво.

1995 г.

 • 01.01.1995 г. - газифициране на ВК 50 № 2 - преминаване на основно гориво природен газ, резервно гориво – котелно гориво.
 • Изграждане на нов общ комин с височина 40 m и светло сечение 1,5 m за отвеждане на димните газове от парните котли КМ 12 № 1 и № 2 и ПКМ 12 № 3 с цел подобряване на разсейване на вредните емисии в атмосферата.
 • 01.12.1995 г. – газифициране на КМ – 12 № 1, преминаване на гориво природен газ, подмяна на горивна уредба изцяло за работа само на природен газ.
 • 02.12.1995 г. - газифициране на КМ – 12 № 2, преминаване на гориво природен газ, подмяна на горивна уредба изцяло за работа само на природен газ.
 • 31.12.1995 г. - въвеждане в експлоатация парен котел ПКГМ 12 № 3 на основно гориво природен газ и на резервно – котелно гориво.
 • Извършен е основен ремонт на топлообменниците на бойлерна уредба с подмяна на тръбни снопове и корпус.
 • Въвеждане в експлоатация на информационна микропроцесорна система "АТИС" за диспечерски контрол и управление на ТСС гр. Бургас.

1996 г.

 • Инсталиране на информационна компютърна система "FESTO" за контрол, управление и оптимизация на горивния процес на водогрейните котли ВК 50 № 1 и ВК 50 № 2 при работа на основно и резервно горива, свързано с намаляване на вредните емисии и подобряване на екологичната ситуация на района.
 • Инсталиране на информационна система "FESTO" за общостанционни измервания на централата.
 • Въвеждане на алгоритми за оптимизация на работа на централата на летния режим.
 • Инсталиране на информационна компютърна система "FESTO" за контрол, управление и оптимизация на горивния процес на водогрейния котел ВК 100 № 3 при работа на основно и резервно горива.
 • Въвеждане в експлоатация на автоматична омекотителна инсталация тип SFBH 2004 на “EURO WATER”.

1997 г.

 • Изграждане и оборудване на собствен водоизточник от 2 броя сондажни кладенци.

2000 г.

 • 11.04.2000 г. – въвеждане в експлоатация на водогрейния котел ВК 100 № 4 на основно гориво природен газ. Управлението на съоръжението е изградено изцяло на компютърна система "FESTO" за контрол, управление и оптимизация, без наличието на местни пултове за управление.

2002 г.

 • Въвеждане в експлоатация на честотно регулиране на въздушни вентилатори на водогрейни котли ВК 50 № 1 и ВК 100 № 4 – общо 3 бр. За управлението на честотните инвертори е избрана схема за директно компютърно управление от микропроцесорната информационна управляваща система на топлоизточника. За целта е доставен съответен хардуер за осъществяване на надеждна шумоустойчива комуникация по протокол "PROFIBUS DP". Извършена е настройка на честотните регулатори за постигане на оптимални режими на работа, целящи максимум енергийна ефективност на котлите, минимум енергиен разход на двигателите на вентилаторите и максимална сигурност срещу изключване в аварийни и експлоатационни ситуации на честотните инвертори.
 • Монтаж на помпи с честотно регулиране на водоподготвителна инсталация в цех "ХВО" на предприятието.

2003 г.

 • Въвеждане в експлоатация на честотно регулиране на въздушни вентилатори на парни котли КМ 12 № 1, № 2 и ПКМ 12 № 3 – общо 3 бр. Извършена е двуетапна настройка на параметрите на честотните инвертори за постигане на първичните оптимални експлоатационни параметри.
 • Внедряване на система за собствен непрекъснат мониторинг на прахови емисии, емисии на SOx, NOx, CO и технологични параметри, непрекъснатото им измерване, регистриране, оценка и обработка на резултатите, съгласно Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредба N6 на МОСВ.

2004 г.

 • Внедряване на система за честотно управление на двигателите на мрежови помпи с мощност 630 и 710 kW и напрежение 6 kV.
  Реализира се едновременно честотно управление на оборотите на двигателите на кои да е две от съществуващите пет мрежови помпи с оборудване на фирмата “ALSTOM POWER”. Икономията на електроенергия е оценена на около 20 %.

2005 г.

 • Приватизационна продажба на 100 % от капитала на “Топлофикация - Бургас” ЕАД.
 • Въз основа на Решение № 3 от 18.08.2005 г. на БОС за едноличен собственик на капитала на дружеството е определена фирма “НОВАС 2004” ЕООД, гр. София. “Топлофикация – Бургас” ЕАД е вписано в Регистъра за държавните и общински предприятия под № 69, том 2, стр. 206 с решение на Бургаски окръжен съд № 8517 от 02.12.1991 г. по ф. д. 7693/1991, ЕФН 0291076932, като еднолично акционерно дружество с 100% частна собственост.

2006 г.

 • Изграждане на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Инсталиране на 6 бр. ГБД на фирмата "WARTSILA SWEDEN" с обща електрическа мощност 18 MWe.

2007 г.

 • Внедряване на система за определяне на количествата ел. енергия, произведена по комбиниран начин. Системата събира данни от измервателни уреди (разходомери газ, топломери, електромери), разположени във всички основни и допълнителни производства и генерира отчети с цел изпълнение на изискванията на Наредба №13 от 27.08.2004 г. на МЕЕР и Договора с Датското правителство за продажба на емисии.

2008 г.

 • Реконструкция на система за управление на водогреен котел ВК 50 №1 в цех "Топлопроизводство". Подмяна на модулите на системата за управление с оборудване на "WAGO" и "Siemens".
Последна промяна: Петък, 20 Ноември 2009 16:06  

Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.