www.toplo-bs.com

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Екология
Екология

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на територията на производствената площадка на „Топлофикация - Бургас” ЕАД

Е-мейл Печат ПДФ

 

Във връзка с изискванията на чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.20, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, „Топлофикация Бургас” ЕАД предоставя настоящата информация на жителите на Община Бургас, както и на всички заинтересовани страни

„Топлофикация - Бургас” ЕАД е предприятие, чиято основна дейност е производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги обслужващи основните дейности, разпределение и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електрическа енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ и биомаса. Съоръженията и инсталациите са съществуващи и са в експлоатация. Дружеството се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал, поради възможност за съхранение на опасни вещества, а именно котелно гориво в количество над 2500 т. Класификацията е потвърдена от Министъра на околната среда и водите.

В резервоарния парк и в складовите помещения на територията на отоплителната централа се извършва съхранение на опасни вещества, попадащи в приложение № 3 към чл.103, ал.1 от ЗООС, което е съобразено с нормативната уредба и правилата за техника на безопасност и пожарна безопасност. Производствената площадка е обезпечена с 24 часова охрана и с пропусквателен режим.

В „Топлофикация - Бургас” ЕАД има опасност от възникване на следните аварии:

 • Разлив на горива и опасни вещества при товаро-разтоварни операции при неспазване на правилата за безопасност;
 • Изтичане на големи количества течно гориво в обваловката на резервоарите, вследствие на природно бедствие и възникване на пожар при нарушаване на целостта на резервоари и тръбопроводи.
 • Възникване на пожар на територията на отоплителната централа при скъсване на газопровод и изтичане на природен газ.

Малката вероятност на настъпване на описаните събития и липсата на населени места и промишлени предприятия в непосредствена близост до производствената площадка на „Топлофикация – Бургас” ЕАД, прави риска за обществеността много нисък.

            При разлив на химични вещества при товаро-разтоварни работи възможният ред за действие при аварията е:

-                     установяване на аварията ;

-                     уведомяване на ръководните органи на централата;

-                     предприемане на действия за ограничаване и ликвидиране на разлива съгласно съответните инструкции.

При изтичане на големи количества опасни вещества и възникване на пожар при нарушаване на целостта на резервоари и тръбопроводи незабавно се:

-                     уведомяват ръководните органи на централата;

-                     предприемат действия за ограничаване и ликвидиране на изтичането съгласно изготвените инструкции;

-           при възникнал пожар незабавно се предприемат мерки за гасене със подръчните средства за пожарогасене и се уведомява РСПБЗН – гр.Бургас.

При големи аварийнни разливи или при изтичане на големи количества опасни вещества и възникване на пожар при нарушаване на целостта на резервоари и тръбопроводи се уведомяват и органите на ПБЗН, РИОСВ-Бургас, Областен управител, Кмет на Община и Басейнова дирекция за Черноморски район.

В “Топлофикация – Бургас” ЕАД действат и се изпълняват утвърдении:

            - Авариен план за защита при бедствия;

            - План за действие при пожар;

            - Вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност;

            - Инструкция за пожарната безопасност.

В предприятието периодично се предприемат следните мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на територията на обекта:

 • Поддържане в добро състояние на всички технически съоръжения, инсталации и транспортни средства, осигуряване безпрепятствен достъп до всички сгради и водоизточници, осигуряване на сорбиращи материали;
 • Регулярно се извършат проверки за състоянието на водоизточниците за пожарогасене и средствата за пожарогасене, поддържат се системите за пожароизвестяване, пожарогасене и газсигнализаторните системи, изградена е мълниезащита;
 • На територията на дружеството ежегодно се извършва есенно-зимна подготовка за осигуряване на нормалния режим на работата на инсталациите и съоръженията, периодично се извършват обучение и проверка на спазването на инструкциите и правилниците за безопасност.

 

В случай на голяма авария, която би могла да засегне населението в най – близко разположените населени места – гр. Бургас, кв. Лозово и кв. Долно Езерово, оперативният щаб ще информира по телефона кмета на Община Бургас и директорите на ЦАУ „Долно Езерово” (тел. 056/580230) и ЦАУ „Освобождение” (056/907407) и при първа възможност ще се изнесе доклад от ситуацията в интернет страницата на дружеството (http://www.toplo-bs.com/) и ще бъдат уведомени медии и други обществени организации

„Топлофикация - Бургас” ЕАД определя като приоритетна задача безопасните и здравословни условия на труд на работещите на територията на отоплителната централа, както на своите служители и работници, така и на външните фирми и временно пребиваващи лица. Тази задача на дружеството се отнася и за хората в населените места, разположени в близост до централата.

В заключение може да се обобщи, че основен елемент от ръководната политика на „Топлофикация - Бургас” ЕАД е предотвратяването на големи аварии, чрез прилагане на система от мерки за безопасност, като прилагането й е задължение на всички работещи в централата, включително и на наети фирми - подизпълнители.

 

 

Последна промяна: Четвъртък, 15 Юни 2017 14:22
 

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ

Е-мейл Печат ПДФ

„Топлофикация Бургас” ЕАД е предприятие, чиято основна дейност е производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги обслужващи основните дейности, разпределение и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електрическа енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ и биомаса. Дружеството се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал, поради възможност за съхранение на опасни вещества, а именно котелно гориво в количество над 2500 т.

„Топлофикация Бургас” ЕАД определя като приоритетна задача безопасните и здравословни условия на труд на работещите на територията на отоплителната централа, както на своите служители и работници, така и на външните фирми и временно пребиваващи лица. Тази задача на дружеството се отнася и за хората в населените места, разположени в близост до централата.

Ръководството на дружеството се ангажира със спазването на следните принципи:

1. Да развива дейността си, следвайки политиките за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях, като си поставя за цел:

- предотвратяване на аварии, които могат да причинят вреда за хората и околната среда;

- стриктно спазване на технологичната и трудова дисциплина от страна на работниците и контрол от страна на ръководния състав;

- проучване и прилагане на нови управленски, технологични и технически решения, които целят намаляването на риска от възникване на големи аварии или ограничават техните последствия;

- провеждане на мероприятия по идентифициране на източниците на опасност от възникване на големи аварии и последващо извършване на оценка на риска;

- прилагането на аварийни планове, обучение на персонала за действия при аварийни ситуации;

- внимателно и системно разследване и докладване на всички случаи на инциденти, злополуки и нарушения на технологичния режим.

2. Политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях е задължение на:

- Всички работещи в предприятието - в длъжностните характеристики на всички служители на „Топлофикация Бургас” ЕАД, в Правилника за вътрешния ред и в работните инструкции са отразени задълженията и реда, чрез който се осигурява контрола и безопасната експлоатация с цел предотвратяване на риска от аварии;

- Всички наети от оператора лица - външни организации (извършващи ремонтни, строително-монтажни работи, техническо обслужване и услуги по договори на територията на дружеството), които извършват дейности на територията на отоплителната централа се запознават с условията, реда, отговорностите, правата и задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при работа, включително пожарна безопасност и опазване на околната среда и предотвратяване възникването на извънредни и аварийни ситуации.

За да осъществи тази политика, както и политиката по здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, са предвидени следните мерки за постигане намаляване на риска от възникване на големи аварии :

§        Приемане и прилагане на Система за управление на мерките за безопасност /СУМБ/, която гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и опазването на околната среда;

§        Денонощен оперативен контрол на съоръженията и технологичните схеми с рискови технологични участъци за констатиране на нарушения в безопасната им експлоатация, пропуски или разливи, които биха довели до големи аварии;

§        Оперативен контрол при анормални режими на работа /пускане, спиране или нарушения в технологичния режим/;

§        Наблюдение при товаро-разтоварни дейности на опасни химични вещества;

§        Опаковани, етикитирани и снабдени с информационни листове за безопасност на всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикитирането и опаковането на вещества и смеси.

§        Проверки на складовете и резервоарите за съхранение на опасни вещества  включително и за цялостта на обваловката им;

§        Проверки за съхранението на натриева основа и тринатриев фосфат в оригинални опаковки без нарушения на целостта им;

§        Документиране на резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, включително установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия;

§        Документиране на всяка възникнала аварийна ситуация, която описва: причините за аварията, време и място на възникване, последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда и предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

В заключение може да се обобщи, че основен елемент от ръководната политика на „Топлофикация Бургас” ЕАД е предотвратяването на големи аварии, чрез прилагане на СУМБ, като прилагането й е задължение на всички работещи в централата, включително и на наети фирми- подизпълнители.

Политика за за предотвратяване на големи аварии е разпространена и оповестена до целия персонал на дружеството, като е публикувана във вътрешнофирмената мрежа Company on ‘05SERVER. За оповестяване и запознаване на заинтересованите страни и обществеността, ППГА е публикувана във фирмената интернет страница на дружеството.

Настоящата ППГА на територията на отоплителната централа на „Топлофикация Бургас” ЕАД задължава всички работещи на площадката на дружеството да допринасят, съобразно компетентността си за нейното осъществяване.

Христин Илиев

Изп. Директор

“Топлофикация Бургас” ЕАД

Последна промяна: Вторник, 28 Юни 2016 08:33
 

Мониторинг на когенерационна система

Печат
На 23.06.2008 г. представители на Датското Министерство по климата и енергетиката направиха пълен мониторинг върху функционирането на най-съвременната система за когенерация в България - системата за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на "Топлофикация - Бургас" ЕАД. Посещението е въз основа на договор за съвместно сътрудничество между "Топлофикация - Бургас" ЕАД и Датското министерство. Според двустранните договорености, в продължение на 4 години, Дания ще изкупува вредните емисии отделяни при работата на инсталацията за когенерация на бургаското дружество. Споразумението между "Топлофикация - Бургас" ЕАД и Дания е резултат от "Протокола от Киото", според който всяка държава е длъжна да намали отпадъчните си емисии, поради пагубния парников ефект в атмосферата.
Директорът на датската агенция "Промени на климата и енергетиката" към министерството на климата и енергетиката, г-н Антон Бек изрази своите отлични впечатления от видяното в Бургас и даде изключително висока оценка на екологичния ефект на системата за когенерация на бургаското дружество не само региона, но и за цялата страна.
Системата за когенерация работи от миналата година и е най-голямото подобно съоръжение в България. Комбинираното производство се оказа най-добрата предпоставка за поддържане на ниски цени, а екологичният й ефект е с международно значение. "Топлофикация - Бургас" ЕАД е загрижена както за околната среда, така и за своите абонати и иска да ги предпази от злоупотреби и заплащане на чужди сметки. За да улесни потребителите и в това отношение, дружеството е подало документи за регистрация като счетоводна фирма. Това ще даде възможност на всички клиенти да плащат сумата за месечно потребление на топлинна енергия и вода директно на компанията, а не на отчетните фирми.

Последна промяна: Четвъртък, 02 Април 2009 09:57
 

Емисии в атмосферата

Печат
Емисии в атмосферата На основната площадка на “Топлофикация – Бургас” ЕАД са разположени 2 броя регламентирани източници на емисии: комин № 1 с височина 100 метра и комин № 2 с височина 40 м. Инсталациите, при чиято работа се изпускат отпадъчни газове през съответното устройство са, както следва:
 • Комин № 1
 • Комин № 2
 • Водогреен котел ВК 50 № 1
 • Парен котел КГ 12 № 1
 • Водогреен котел ВК 50 № 2
 • Парен котел КГ 12 № 2
 • Водогреен котел ВК 50 № 3
 • Парен котел ПКГМ 12 № 3
 • Водогреен котел ВК 50 № 4
С изграждане на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия към съществуващите изпускащи устройства ще се въведат в действие допълнително още 6 броя. Съгласно проекта, след утилизатора димните газове се отвеждат в атмосферата чрез индивидуален за всеки газов модул комин с височина 35 m, при което не се нарушава нормата за Максимална приземна концентрация. Съгласно Комплексно разрешително № 33/2005 г. при работа на водогрейни и парни котли основните замърсители и концентрациите им в отпадните газове трябва да са в нормите, както следва:

ПараметърЕмисионни норми (mg/Nm3) при използване на природен газ до 31.12.2007 г.Емисионни норми (mg/Nm3) при използване на природен газ след 1.01.2008 г.
NOx 350300
Прах105
100100
SO23535

НДЕ се отнасят за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове.

Що се касае до концентрациите на вредни вещества в отпадните газове от ИКПТЕЕ, необходимо е да се отчитат специфичните особености на процеса на изгаряне на природен газ в когенерационни модули с газо-бутални двигатели, при което постигането на НДЕ за емисиите на NOx по Приложение № 7 от Наредба № 1/27.06.2005 г. е технологично невъзможно и следва да се приложи текста на чл. 7, ал. 1, от горецитираната Наредба. Съгласно каталожните данни на фирмата производител за един газо-бутален двигател 16V25SG, концентрациите на емисии, приведени към 5% кислород, без наличие на катализатор са, както следва:

Емисии WARTSILAmg/Nm3
Емисии на NOx (като NO2) max, приведени към 5% О2500
Емисии на СО max, приведени към 5% О2600

По така представените технически показатели когенерационните модули отговарят на немските норми за допустими емиисии "TA-Luft", приложими в Европейски страни, които за газо-бутални двигатели с мощност по-голяма или равна на 3 MW са:

Емисии на NOx приведени към 5% О2500 mg/Nm3
Емисии на СО приведени към 5% О2650 mg/Nm3

Българското законодателство не е дефинирало конкретни норми за емисии за Когенерационни модули с газо-бутални двигатели.

Последна промяна: Вторник, 19 Май 2009 08:55
 

Редуциране на емисиите

Печат
За редуциране на емисиите “Топлофикация – Бургас” ЕАД е постигнато споразумение с производителя, в резултат от които чрез препрограмиране на управлението на горивния процес в ГБД ще се постигне режим на работа ½ TA-luft, т.е. емисии на NОx до 250 mg/Nm3 при 5% О2 в изходящите от ИУ газове (преизчислени при 3% О2 в изходящите от ИУ газове – 281 mg/Nm3). Редуцирането на емисиите на СО в отпадъчните газове до изискуемо ниво 100 mg/Nm3, при 3 % О2 в изходящи газове, при експлоатация на 6 броя Когенерационните модули с газо-бутални двигатели на фирма WARTSILA ще се постига с индивидуален за всеки ГБД катализатор, монтиран преди утилизатора по пътя на димните газове към индивидуалния за всеки газов модул комин с условен диаметър Ду 700 и височина 35 m. Доставката на катализаторите се извършва от фирма “ECOCAT” Финландия, осъществяваща производство и поддръжка на технологии за контрол на емисиите за стационарни индустриални двигатели в САЩ, Европа и в страните от Далечен Изток повече от 15 години. Използваните за двигатели 16V25SG катализатори OXICAT тип 85415/KTD5415-1 се отнасят към оксидиращ тип, катализаторният елемент на който е изпълнен с платинено покритие. Оксидиращите реакции, протичащи в катализатора са екзотермични, в резултат на които се извършва преобразуване на CO, класифициран като опасен замърсител на въздуха. За редуциране на емисиите “Топлофикация – Бургас” ЕАД е постигнато споразумение с производителя, в резултат от които чрез препрограмиране на управлението на горивния процес в ГБД ще се постигне режим на работа ½ TA-luft, т.е. емисии на NОx до 250 mg/Nm3 при 5% О2 в изходящите от ИУ газове (преизчислени при 3% О2 в изходящите от ИУ газове – 281 mg/Nm3). Редуцирането на емисиите на СО в отпадъчните газове до изискуемо ниво 100 mg/Nm3, при 3 % О2 в изходящи газове, при експлоатация на 6 броя Когенерационните модули с газо-бутални двигатели на фирма WARTSILA ще се постига с индивидуален за всеки ГБД катализатор, монтиран преди утилизатора по пътя на димните газове към индивидуалния за всеки газов модул комин с условен диаметър Ду 700 и височина 35 m. Доставката на катализаторите се извършва от фирма “ECOCAT” Финландия, осъществяваща производство и поддръжка на технологии за контрол на емисиите за стационарни индустриални двигатели в САЩ, Европа и в страните от Далечен Изток повече от 15 години. Използваните за двигатели 16V25SG катализатори OXICAT тип 85415/KTD5415-1 се отнасят към оксидиращ тип, катализаторният елемент на който е изпълнен с платинено покритие. Оксидиращите реакции, протичащи в катализатора са екзотермични, в резултат на които се извършва преобразуване на CO, класифициран като опасен замърсител на въздуха.

Последна промяна: Четвъртък, 02 Април 2009 09:58
 Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.