www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Ефективност
Ефективност

Оценка на дейността

Печат

ImageНай-висока оценка за своята работа получи "Топлофикация - Бургас" ЕАД от Държавната комисията за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Отличната атестация бе направена, за да се защитят официалните държавни лицензи на компанията. Дружеството притежава 2 лиценза за работа, чиито изисквания е длъжно да изпълнява:
1. За комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерация).
2. За пренос на топлинна енергия в рамките на 20 години.

Периодично ДКЕВР извършва пълен одит и щателна проверка дали дружеството спазва всички предписания и извършва дейността си в съгласие с националните и европейски изисквания. Подобна проверка от държавната институция се извършва за втори път в Бургас.

В продължение на три дни експертите провериха цялостното управление на дружеството, всички инсталации и системи в централата за производство на електрическа и топлинна енергия, както и центъра за обслужване на клиенти. Всички сигнали, постъпващи в енергийния доставчик и молби за присъединяване към  системата, са били удовлетворявани в законовите срокове и е било незабавно отговоряно на постъпилите питания.
В дружеството са изградени и функционират системи за наблюдение, контрол и управление на енергийните съоръжения, за събиране и визуализиране на данни от топло преносната система. Aвариите се отстраняват за часове и се подменят своевременно дефектирали инсталации.

Установено бе, че специалисти на "Топлофикация - Бургас" ЕАД навреме са извършили необходимата метрологична проверка на уредите за търговски измерване на топлинната енергия. "Топлофикация - Бургас” ЕАД изпълнява стриктно приетите от държавния регулатор показатели за качество на услугата топлоснабдяване.
Компанията има утвърден от министъра на енергетиката собствен алгоритъм за пресмятане на режимните фактори и на количеството на комбинираната електрическа енергия за 2009 г. Подадено е заявление за утвърждаване на същите параметри за идващата 2010 година.

Обект на най-щателна проверка от инспекторите бе системата за когенерация (комбинираното производство за електрическа и топлоенергия) и дали тя отговаря на изискванията за икономия над 10 % на гориво. Горната границата на икономия от 10 % се счита за показател висока ефективност на всяка подобна инсталация. Констатацията от обследването е, че в "Топлофикация - Бургас” ЕАД икономията на гориво е изключително висока, между 16 - 17 %, което я прави високоефективна. Тези стойности са показател за нивото на производствените съоръжения, в които бяха инвестирани милиони евро.

Мащабната проверка извършена от държавата за състоянието на дружеството в Бургас показа, че предприятието не само се намира в отлично състояние, но изпълнява критериите на най-високите европейски и световни изисквания за модерно, ефективно и екосъобразно производство на топлинна и електрическа енергия.

Последна промяна: Сряда, 02 Декември 2009 08:19
 

Енергийна ефективност

Печат
Изграждането на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на територията на ОЦ "Лозово" е иновационна технология в съответствие с приоритетните цели на Закона за енергетиката за насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, намаляването на производствените разходи и повишаване на ефективността на топлоснабдителната система при централизирано топлоснабдяване.Инсталацията за комбинирано производство включва 6 бр. газо-бутални двигатели на фирмата “WARTSILA" и спомагателно оборудване към тях. Изграждането се извършва с цел покриване на топлинния товар за БГВ през цялата година, като останалата част от необходимата топлинна енергия за отопление и БГВ се покрива от водогрейни котли.

Достиженията на фирма "WARTSILA" в областта на използването на природен газ, като гориво за генериране на енергия в различни типове двигатели и когенериращи модули са цитирани в публикуваните материали Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (BREF code - LCP). 

Във връзка с изпълнение на целите на Директива 96/61/ЕС, по отношение използването на най-добрите налични техники за постигане на съответствие с нормите за допустими емисии, при прилагането на икономически обосновани енергийно-ефективни технически решения, определени с Директива 2001/80/ЕС на Европейският Парламент от 21 Октомври 2001 г. В посочените материали се дават примери от най-добрата практика в света по отношение на Комплексното предотвратяване и контрола на замърсяването. Ограничаването на емисиите на определени замърсители във въздуха от големи горивни инсталации, каквато е "Топлофикация Бургас" ЕАД, се коментира в: Reference Document on Energy  Efficiency Techniques (BREF code - ENE) и Reference Document on Best Available Techniques  on Economics and Cross-Media Effect (BREF code - ECM) .

На базата на публикуваните материали на официалните Интернет страници на Европейската Изпълнителна агенция по околна среда и Европейската комисия към ЕС се приема, че два принципа на работа за една горивна инсталация са най-добрата технология, а именно когато необходимостта от производство на електрическа енергия и местното търсене на топлина е достатъчно голямо, за да гарантира и оправдае проектиране и изграждане на подобна инсталация.
 
Последна промяна: Вторник, 01 Декември 2009 13:24
 Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.