www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Покажи # 
# Връзка
1   Link   ОБЩИ УСЛОВИЯ - потребители
ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация - Бургас” ЕАД на потребители в град Бургас. Утвърдени с Решение № ОУ-007 от 07.12.2009 г. на ДКЕВР.
2   Link   ОБЩИ УСЛОВИЯ - търговец
ОБЩИ УСЛОВИЯ на договорите между “Топлофикация - Бургас” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост. Утвърдени с Решение № ОУ-065 от 19.11.2007 г. на ДКЕВР.
3   Link   Закон за енергетиката
Закон за енергетиката. Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., изм., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 6.07.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.
4   Link   Закон за енергийната ефективност .
Закон за енергийната ефективност. Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.
5   Link   НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването
НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването. Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., попр. бр. 39 от 15.05.2007 г., изм. бр. 58 от 17.07.2007 г., изм. бр. 45 от 16.06.2009 г., изм. и доп. бр. 94 от 29.10.2013г., изм. бр.99 от 15.11.2013г., изм. и доп. бр.42 от 9.06.2015г., изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 20.09.2019г.
6   Link   НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката. Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г.
7   Link   Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия.
Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия. Приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., изм. и доп., бр. 61 от 27.07.2007 г., бр. 105 от 9.12.2008 г.
8   Link   НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г.
НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране. Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2007 г.
9   Link   Наредба № 7
Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г.
10   Link   Наредба № 10
Наредба № 10 за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ. Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 20.07.2004 г.
11   Link   Наредба от 28.07.2005 г.
Наредба от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.
12   Link   Контролен списък за потребителите на енергийни услуги
Контролен списък за потребителите на енергийни услуги
I. Информация за задължения.

Въпроси:
1. Какви са правата ми на потребител на топлинна енергия ?
Описани са в ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация - Бургас” ЕАД на потребители в град Бургас. Утвърдени с Решение № ОУ-007 от 07.12.2009 г. на ДКЕВР. (www.toplo-bs.com, раздел „Документи”)
....
13   Link   Заявление за електронна фактура
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за електронна фактура
14   Link   Информационен материал за Личните данни
Информационен материал на Топлофикация Бургас ЕАД относно личните данни.
15   Link   Молба за смяна на партида
Заявление-декларация за смяна на партида
16   Link   Декларация-съгласие за кандидати за работа
Декларация-съгласие за обработка на лични данни на кандидати за работа

Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.