www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Покажи # 
# Връзка
1   Link   ОБЩИ УСЛОВИЯ - потребители
ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация - Бургас” ЕАД на потребители в град Бургас. Утвърдени с Решение № ОУ-007 от 07.12.2009 г. на ДКЕВР.
2   Link   ОБЩИ УСЛОВИЯ - търговец
ОБЩИ УСЛОВИЯ на договорите между “Топлофикация - Бургас” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост. Утвърдени с Решение № ОУ-065 от 19.11.2007 г. на ДКЕВР.
3   Link   Закон за енергетиката
Закон за енергетиката. Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., изм., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 6.07.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.
4   Link   Закон за енергийната ефективност .
Закон за енергийната ефективност. Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.
5   Link   НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването
НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването. Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., попр., бр. 39 от 15.05.2007 г., изм. и доп., бр. 58 от 17.07.2007 г., бр. 45 от 16.06.2009 г.
6   Link   НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката. Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г.
7   Link   Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия.
Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия. Приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., изм. и доп., бр. 61 от 27.07.2007 г., бр. 105 от 9.12.2008 г.
8   Link   НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г.
НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране. Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2007 г.
9   Link   Наредба № 7
Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г.
10   Link   Наредба № 10
Наредба № 10 за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ. Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 20.07.2004 г.
11   Link   Наредба от 28.07.2005 г.
Наредба от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.

Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.