Създаване

Понеделник, 11 Август 2008 08:00 Администратор
Печат
Предприятието е създадено през 1982 г. като поделение  “Топлофикация” на СМЕК “Балканбас” Сливен с предмет на дейност: "Производство и реализация на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ".
 
В последствие същото е претърпяло две промени в правното си състояние. През 1991 г. е преобразувано в дружество с ограничена отговорност “Топлофикация – Бургас” ЕООД с едноличен собственик държавата, а през 1996 г. в еднолично акционерно дружество. Като такова дружеството осъществява своя предмет на дейност и функционира до 2005 г.

След приватизационна продажба на 100 % от капитала на “Топлофикация - Бургас” ЕАД през 2005 и въз основа на Решение № 3 от 18.08.2005 г. на БОС, за едноличен собственик на капитала на дружеството е определена фирма “НОВАС 2004” ЕООД, гр. София.  “Топлофикация – Бургас” ЕАД се явява еднолично акционерно дружество с 100% частна собственост, вписано в Регистъра за държавните и общински предприятия под № 69, том 2, стр. 206 с решение на Бургаски окръжен съд № 8517 от 02.12.1991 г. по ф. д. 7693/1991, ЕФН 0291076932. Като такова дружеството осъществява своя предмет на дейност и функционира в момента.
 
Последна промяна: Четвъртък, 28 Май 2009 14:23