Оценка на дейността

Вторник, 01 Декември 2009 13:15
Печат

ImageНай-висока оценка за своята работа получи "Топлофикация - Бургас" ЕАД от Държавната комисията за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Отличната атестация бе направена, за да се защитят официалните държавни лицензи на компанията. Дружеството притежава 2 лиценза за работа, чиито изисквания е длъжно да изпълнява:
1. За комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерация).
2. За пренос на топлинна енергия в рамките на 20 години.

Периодично ДКЕВР извършва пълен одит и щателна проверка дали дружеството спазва всички предписания и извършва дейността си в съгласие с националните и европейски изисквания. Подобна проверка от държавната институция се извършва за втори път в Бургас.

В продължение на три дни експертите провериха цялостното управление на дружеството, всички инсталации и системи в централата за производство на електрическа и топлинна енергия, както и центъра за обслужване на клиенти. Всички сигнали, постъпващи в енергийния доставчик и молби за присъединяване към  системата, са били удовлетворявани в законовите срокове и е било незабавно отговоряно на постъпилите питания.
В дружеството са изградени и функционират системи за наблюдение, контрол и управление на енергийните съоръжения, за събиране и визуализиране на данни от топло преносната система. Aвариите се отстраняват за часове и се подменят своевременно дефектирали инсталации.

Установено бе, че специалисти на "Топлофикация - Бургас" ЕАД навреме са извършили необходимата метрологична проверка на уредите за търговски измерване на топлинната енергия. "Топлофикация - Бургас” ЕАД изпълнява стриктно приетите от държавния регулатор показатели за качество на услугата топлоснабдяване.
Компанията има утвърден от министъра на енергетиката собствен алгоритъм за пресмятане на режимните фактори и на количеството на комбинираната електрическа енергия за 2009 г. Подадено е заявление за утвърждаване на същите параметри за идващата 2010 година.

Обект на най-щателна проверка от инспекторите бе системата за когенерация (комбинираното производство за електрическа и топлоенергия) и дали тя отговаря на изискванията за икономия над 10 % на гориво. Горната границата на икономия от 10 % се счита за показател висока ефективност на всяка подобна инсталация. Констатацията от обследването е, че в "Топлофикация - Бургас” ЕАД икономията на гориво е изключително висока, между 16 - 17 %, което я прави високоефективна. Тези стойности са показател за нивото на производствените съоръжения, в които бяха инвестирани милиони евро.

Мащабната проверка извършена от държавата за състоянието на дружеството в Бургас показа, че предприятието не само се намира в отлично състояние, но изпълнява критериите на най-високите европейски и световни изисквания за модерно, ефективно и екосъобразно производство на топлинна и електрическа енергия.

Последна промяна: Сряда, 02 Декември 2009 08:19